Activitats extraescolars

    Les Activitats extraescolars són una via per a reforçar els eixos transversals de l'educació, així com proporcionar un suport a l'aula, afavorint al seu torn la creativitat i el desenrotllament de destreses específiques.
    Les activitats extraescolars es consideren importants devido que entenen i aprofundixen coneixements, perfeccionen habilitats i els serviran per a conéixer el món des d'una altra perspectiva.
    Els efectes derivats de les activitats en els alumnes, són constatables en els seus hàbits d'estudi, perquè augmenta la constància en els mateixos, però no sols des d'instàncies educatives, sinó també desdo altres àmbits és necessari el seu desrierol i atenció.
    La realització del nostre projecte, requerix d'un disseny que ha de recolzar-se prèviament en una teoria educativa, i esta es concreta en uns criteris i objectius educatius, que són:

  1. Desenrotllar satisfactòriament la seua personalitat
  2. Crear actituds de comprensió
  3. Aconseguir autonomia i llibertat
  4. Desenrotllar les facultats creatives
    Les quotes mensuals no corresponen a les hores realitzades del mes, sinó a la part proporcional del cost total del curs, per la qual cosa les cuatoas de totes les activitats seran iguals tots els mesos.
    Les quotes es pagaran mensualment per rebut bancari.
    S'entregaran informes trimestrals personalitzats a cada alumno/a

Normes

    Per a poder començar qualsevol activitat, és necessari haver entregat la fitxa d'inscripció, correctament omplida, tutor/a del centre o al conserge.
    Els rebuts es passen a partir de la primera setmana del mes.
    Per a donar de baixa a l'alumno/a, caldrà fer-ho abans del dia 25 del mes anterior, una vegada cobrada la quota, no es tornarà l'import, excepte en casos justificats.
    Quan el nombre de participants en qualsevol grup disminuïx, es tractarà amb el centre la viabilitat de ue el grup continue, en qualsevol cas els pares seran informats de l'acord pres.

Activitats Cicle Horari Mínim alumnes per grup Quota
Cultura anglesa Infantil Dimarts de 12:00 a 13:00h
10
15,00€
Danses i Ball Infantil Dimecres de 12:00 a 13:00
10
15,00€
Manualitats Infantil Dijous de 12:00 a 13:00
10
15,00€
Taller d'aprendizage de màgia Primària Dilluns de 12:00 a 13:00
10
15,00€
Informàtica Primària Dimecres de 12:00 a 13:00
10
15,00€
Manualitats Primària Divendres de 12:00 a 13:00
10
15,00€


Punxa ací per a imprimir la fitxa d'inscripció.