LA MEDIACIÓ

Cada vegada és més habitual veure comportaments violents entre els alumnes. Per evitar aquestes situacions i poder inculcar valors com la pau, la tolerància, la solidaritat, la convivéncia i el diàleg, i millorar així la nostra comunitat educativa, alguns alumnes de 2n i 3r d'ESO han rebut un curs de mediació que consisteix en:

LA MEDIACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes . És un intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'una via pacífica i equitativa per a afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, de respecte mutuo. Consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de Conflictes, en el qual dos parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per a arribar a un acord satisfactori.

QUALITATS DEL MEDIADOR

1-OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ

L'objectiu de la mediació no és l'acord sinó:

PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ

  1. El poder l'exercixen les própies parts.
  2. Són els participants els que controlen el procés i les decisions. És necessari que les parts estiguen d'acord a cooperar amb el mediador per a resoldre la seua disputa.
  3. Neutralitat del mediador.
  4. El mediador és neutral, es a dir no es posara mai de part de ningú
  5. Confidencialitat.
  6. Durant la mediació els participants mantenen la privacitat més absoluta i tenen la garantia que el que es diu en una sessió de mediació no podrà utilitzar-se davant d'un tribunal.
  7. Voluntarietat.
  8. La mediació requerix l'acord lliure i explícit dels participants. La mediació no pot mposar-se. No es pot obligar a ningú a establir relacions o arribar a acords

QUÉ POT ANAR A MEDIACIÓ?

No tots els conflictes es poden portar a mediació. No es pot plantejar la resolució d'un conflicte a través de la mediació en els casos següents:

MEDIACIÓ FORMAL - MEDIACIÓ INFORMAL

La mediació formal equerix certes condicions i fases estructurades. En la mediació informal les técniques utilitzades són les própies de la comunicacói eficaç i el mediador pot ser qualsevol persona que actue de manera intuïtiva i espontània.

FASES DE LA MEDIACIÓ FORMAL

2-ACTUACIÓ DELS MEDIADORS

El lloc on es realitze la mediació ha d'estar preparat de manera que les parts puguenpresentar els seus interessos i punts de vista,escoltar els interessos de l'altra part i fer-ho de manera que les parts comencen a treballar, cooperant entre si per a crear solucions mútuament acceptables. Hauran de tindre en compte les qüestions següents:

TÉCNIQUES A UTILITZAR

3-ACLARIR EL PROBLEMA

OBJECTIU

ACTIVITATS DELS MEDIADORS

TÉCNIQUES A UTILITZAR EN ESTA FASE

4. PROPOSAR POSSIBLES SOLUCIONS

OBJECTIU

5. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE L'ACORD

OBJECTIUS

En esta fase hem de plantejar:

ACTIVITATS DELS MEDIADORS

TÈCNIQUES A UTILITZAR EN ESTA FASE

Per a ver fotos de l'entrega de premis cliqueu ací.